I protokollsutdrag från Malmö stads kommunfullmäktige den 3 september 2020 kan man läsa:

Shatila Salami (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i hälsa- vård- och omsorgsnämnden
samt sitt uppdrag som nämndeman i Malmö tingsrätt.

Den 10 december 2020 dömdes Shatila Salami i Malmö tingsrätt till villkorlig dom och 40 dagsböter om 270 kr.

Shatila Salami

Shatila Salami har vid 33 tillfällen lämnat oriktiga uppgifter till Försäkringskassan vid ansökningar om tillfällig föräldrapenning (VAB) vilket orsakat att felaktiga belopp betalts ut.
De oriktiga uppgifterna har bestått i att Shatila Salami i ansökningarna uppgett att hon tvingats avstå från arbete för att vårda sjukt barn, när hon i själva verket antingen har arbetat eller varit frånvarande från arbete av annan anledning. Eftersom brottsligheten sträcker sig över lång tid och har skett systematiskt, bedöms samtliga gärningar som brott av normalgraden.

Shatila Salami har vid de tillfällen som åklagaren har angett felaktigt ansökt om tillfällig föräldrapenning.
Vid 26 av de tillfällen Shatila Salami har ansökt om ersättning för har hon arbetat. Vid ett tillfälle har hon haft semester, vid tre tillfällen har hon varit sjuk själv och vid tre tillfällen har hon varit frånvarande av annan anledning. Detta innebär att Shatila Salami i objektiv mening har gjort sig skyldig till bidragsbrott. Frågan är om Shatila Salami har haft uppsåt och därmed även i subjektiv mening gjort sig skyldig till brott.

Shatila Salami har berättat följande. Hon kunde inte systemet och hade ingen som kunde hjälpa henne. Hennes barn har varit sjukt vid alla tillfällen hon ansökt om ersättning för. Hon trodde att hon vabbade eftersom barnet var sjukt. Hon trodde också att det var okej att arbeta eftersom hon inte fått någon information om att hon inte fick arbeta när barnet var sjukt.

Tingsrätten gör följande bedömning. Shatila Salamis förklaring till varför hon ansökt om ersättning för dagar då hon inte avstått sitt arbete för att ta hand om sitt sjuka barn framstår som osannolik. På blanketten från Försäkringskassan som Shatila Salami fyllt i och skrivit under på heder och samvete vid samtliga tillfällen finns rubriken ”dagar jag ansöker om ersättning för då jag har behövt avstå från förvärvsarbete”.

Under den rubriken har Shatila Salami fyllt i uppgifter om ”tiden jag vabbat” och ”skulle ha arbetat”. Shatila Salami har också vid ansökningstillfällena fyllt i svar på frågan ”har den andra föräldern arbetat under tiden du stannat hemma och vårdat barnet”. Tingsrätten är av uppfattningen att blanketten för ansökan om tillfällig föräldrapenning är mycket tydligt utformad. Mot bakgrund av detta och att det rör sig om 33 tillfällen under en tidsperiod om drygt två år menar tingsrätten att Shatila Salamis förklaring om att det skulle röra sig om ett missförstånd är så osannolik att den kan lämnas utan avseende. Det innebär att Shatila Salami har lämnat de oriktiga uppgifterna med uppsåt. Hon ska därför dömas för 33 fall av bidragsbrott i enlighet med vad åklagaren har begärt. På grund av att brottsligheten sträcker sig över lång tid och får anses ha skett systematiskt ska samtliga gärningar, trots de låga beloppen vid varje enskilt tillfälle, bedömas som brott av normalgraden.

Malmö tingsrätt B 7410-20